РАБОТА С КЛАСИФИЦИРАНА ИНФОРМАЦИЯ, ФАКТИ И СВЕДЕНИЯ, И ТЪРГОВСКИ ТАЙНИ
Николов Медия ЕООД стриктно спазва достъп си до специфична, клиентска и държавна класифицирана информация при извършване на ежедневните си задължения. За целта, в Николов Медия ЕООД е изработена инструкция „Работа с класифицирана информация, факти и сведения, и търговски тайни“, която обхваща вътрешно-фирмени взаимоотношения и взаимоотношения между две, и повече лица.

Класифицирана информация, факти и сведения, и търговски тайни са:
1. Информация за трудово възнаграждение на служителите;
2. Концепции, прогнози и перспективни планове, свързани с развитието на дружеството;
3. Концепции, прогнози и перспективни планове на клиент на дружеството, или конкретно изготвена за него концепция, прогноза или план;
4. Предложения, решения и действия на клиенти на дружеството, или конкретно изготвено за него предложение, решение или действие;
5. Сключени договори на дружеството с клиенти и/или доставчици, извън посочените договори в „Корпоративна отговорност„;
6. Производствена или икономическа програма на дружеството, и поделенията му в натурално, или ценово изражение;
7. Финансово-счетоводна документация и информация, извън посочената такава в „Корпоративна отговорност„;
8. Планове и отчети за себестойност на услугите, или продуктите на дружеството;
9. Ценообразуване по конкретна заявка, или поръчка от клиент;
10. Сведения за кадровия състав, числеността на персонала и средства за работна заплата;
11. Личния и професионален план-график на управителя на дружеството и/или на друг висш, или среден ръководен персонал;
12. Технологична документация, свързана с предлагането на продукти и услуги;
13. Сведения за надеждност и качество;
14. Обобщаващи данни за вида, състоянието и капацитетните възможности на производствени мощности;
15. Комуникация между представител на дружеството и външно лице/дружество, касаеща
16. Ноу-хау в сферата на фирмени услуги или производство, или външно ноу-хау на клиенти на дружеството в сферата на услуги, или производство;

Обозначения:
1. Николов Медия ЕОООД е утвърдил с Решение №3 корпоративна бланка за вътрешно и външно ползване на български, и английски език;
2. Класифицирането на информацията и нейният тип се обозначават в горната част на корпоративната бланка, съответно като „неконфиденциална“ и „конфиденциална“ информация.
3. Информация тип „неконфиденциална“ не представлява фирмена тайна, нито представлява фирмена тайна на втори и други страни. Споделянето на този тип информация е свободно и по избор.
4. Информация тип „конфиденциална“ е фирмена тайна, фирмена тайна на втори и други страни, конфиденциална кореспонденция между две, и повече страни. Споделянето и разпространението на този тип информация е забранено.